SAVETOVANJE, NADZOR I IZVOĐENJE RADOVA

Jedan deo kadra kojim Konzorcijum Altego group raspolaže, specijalizovan je za projektovanje svih objekata niskogradnje i visokogradnje, kao i za vršenje stručnog nadzora i kontrole procesa izgradnje, ali i konsaltinga.

 • KONSALTING 23%
 • SAVETOVANJE 76%
 • NADZOR 58%
 • IZVOĐENJE RADOVA 27%

Delatnosti inženjeringa i izvođenja su došle kao logičan sled i kao potreba kontrole nad svim segmentima u procesu realizacije jednog objekta, od početnih skica i odobrenja za izgradnju, do realizacije, a po potrebi i potpunog opremanja prostora. Naši inženjeri imaju projektantske i izvođačke licence, a poseduju veliko projektantsko i izvođačko iskustvo.

Konzorcijum Altego group pruža usluge stručnog nadzora na izgradnji svih tipova objekata kao i na rekonstrukcijama postojećih objekata.

Stručni nadzor se odnosi na:

Stručni nadzor obuhvata:

 • 1 Kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema tehničkoj dokumentaciji
 • 2 Kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa
 • 3 Kontrolu i overu količina izvedenih radova
 • 4 Proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat
 • 5 Kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova
 • 6 Davanje potrebnih uputstava izvođaču radova
 • 7 Redovno praćenje dinamike gradnje objekta
 • 8 Saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta
 • 9 Saradnju sa izvođačem radova i projektantom u pripremi projekta izvedenog objekta
 • 10 Rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku građenja, odnosno izvođenja radova

KONTROLA PROCESA FUNKCIONISANJA

Ova vrsta kontrole predstavlja niz aktivnosti koje je potrebno konstantno izvršavati kako bi neki proces stabilno funkcionisao. 

Prilikom izgradnje, nadogradnje ili održavanja sistema i podsistema jednog pametnog objekta, operativno rukovodstvo konzorcijuma Altego group je odgovorno za uspostavljanje efektivnog sistema kontrolisanja procesa funkcionisanja tog sistema. To konkretno znači da su klijentima obezbeđeni svi stručni kadrovi koji nadgledaju proces ili vrše obuku ljudstva za nadgledanje procesa. Softveri koje koristimo za nadgledanje procesa funkcionisanja su veoma jednostavni za upotrebu, a samim tim, ceo sistem funkcionisanja pametnih objekata, sa svim podsistemima je kvalitetniji i dugotrajniji.